CentOS7安装最新版本Docker

Docker安装官方地址:https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/centos/

yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

安装最新版本的Docker CE和containerd

yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
启动Docker
systemctl start docker
通过运行hello-world 映像验证是否正确安装了Docker CE 。
docker run hello-world

ip addr查看docker是否成功安装

启动docker命令

systemctl start docker.service

设置开机启动docker

systemctl enable docker

发表评论